Korttirekisterin käyttöehdot

Palveluun rekistesteröitymisen yhteydessä ilmoitetut käyttöehdot. Lue käyttöehdot huolellisesti.

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Korttirekisterin (Turun Aikuiskoulutussäätiö / turun Aikuiskoulutuskeskus), jäljempänä “Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän Korttirekisterin (jäljempänä “Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä “Käyttöehdot”). Palvelun käyttöönotto edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Palvelu toimii työelämässä vaadittavien lupakorttien (esim. Työturvallisuus-, Tulityöturvallisuuskortti jne., jäljempänä ”Lupakortti”) tietojen sekä henkilöstön suorittamien muidenkin koulutusten (jäljempänä “Koulutusten”) rekisteri- ja ylläpitopalveluna. Palveluun rekisteröityneet henkilöt (jäljempänä “Käyttäjä”) voivat ylläpitää organisaationsa henkilöstön suorittamien Lupakorttien ja Koulustuten tietoja Palvelun välityksellä. Tietojen hallinnointi, ylläpito ja päivittäminen Palvelussa tapahtuu Palvelun käyttäjien toimesta, eikä Palveluntarjoaja ole näiden toimien osapuoli missään suhteessa.

1.2 Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa www.korttirekisteri.fi-sivustolla Palvelun yhteydessä.

2. KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

2.1 Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (“Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Palveluun rekisteröitynyt toimii organisaationsa yhteyshenkilönä ja hänellä on mahdollisuus antaa Palvelun katselu- ja muokkausoikeudet parhaaksi katsomilleen henkilöille Palvelun kohteena olevassa organisaatiossa. Palveluntarjoaja ei vastaa näistä katselu- ja muokkausoikeuksien antamisista / kohdentamisista vaan niistä vastaa Käyttäjä.

2.2 Käyttäjä saa Palveluun näiden tilausehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.

2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

2.4 Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla Palvelun kohteena olevassa organisaatiossa täysivaltainen. Rekisteröityvällä henkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

2.5 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja Palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, Palvelusta tiedottamiseen, Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilastolliseen ja markkinatutkimukseen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus käyttää Käyttäjätietoja korttikoulutusten ja muiden Koulutusten suoramarkkinointiin mikäli Käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa. Käyttäjät rekisteröidään Korttirekisterin (Turun Aikuiskoulutuskeskuksen omistuksessa) asiakashallintajärjestelmään. Rekisteriä koskevat rekisteriselosteet, tarkastuspyynnöt ja tietojen korjaamisvaatimus ovat saatavilla www.korttirekisteri.fi -sivustolla.

2.6 Palvelu on maksullista. Palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan www.korttirekisteri.fi-sivustolla Palvelun yhteydessä. Ilmoitetut hinnat ovat alv 0%. Korttirekisterin palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelusta syntyvän maksun suorittamista. Sopimus Korttirekisterin käyttöoikeudesta (jäljempänä Sopimus) katsotaan syntyneeksi, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun ja on suorittanut ensimmäisen vuosimaksun. Palvelu maksetaan vuosilisenssinä, joten laskutuskausi on yksi vuosi. Kesken laskutuskauden (1v) puretusta sopimuksesta ei aiheudu maksunpalautusvelvoitetta Palveluntarjoajalle. Vuosilisenssi maksetaan etukäteen. Korttirekisterin palvelut aktivoituvat vasta, kun Palvelusta syntyvä maksu on suoritettu. Korttirekisteri lähettää laskun Käyttäjälle sähköpostilla tai e-laskuna, riippuen Käyttäjän laskutusvalmiudesta. Voimassa olevat hinnat ja maksuperusteet ovat kulloinkin nähtävissä www.korttirekisteri.fi-sivustolla tai mahdollisen tarjouksen mukaan.

2.7 Korttirekisteri sisältää henkilötietoja (henkilön nimi), joten sen toimintaa säätelee tietosuojalaki. Sekä Palvelun tarjoaja että Käyttäjä ovat velvollisia hoitamaan ilmoitusvelvollisuutensa tietosuojaviranomaiselle. Tietosuojalain mukaan sekä toimeksiantajan että –saajan tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojen käsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn henkilön suojaa ja muita perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Käsittelyn laillisuus tarkoittaa mm. sitä, että toimeksiantotehtävää varten luovutettuja tietoja ei saa käyttää muuhun kuin toimeksiannossa määriteltyihin tarkoituksiin. Korttirekisteri neuvoo ja opastaa tarvittaessa tietosuojalain edellyttämiä toimenpiteitä.

3. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

3.1 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajan yhteystiedot on ilmoitettu www.korttirekisteri.fi-sivustolla. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

3.2 Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.3 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan erityisesti tietosuojalain vaatimuksia palvelua käyttäessään.

3.4 Palvelua ei saa käyttää tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet ylläpitämiinsä, hallinnoimiinsa ja tallettamiinsa tietoihin.

3.5 Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan.

3.6 Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

3.7 Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus ylläpitää, hallinnoida ja tallentaa Palvelussa tietoja. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta tietojen ylläpidosta, hallinnoimisesta tai tallentamisesta Palvelussa.

3.8 Käyttäjän vastuulla on osaltaan huolehtia tietosuojalain edellyttämistä velvollisuuksista henkilötietojen asianmukaisesta käyttämisestä ja tallentamisesta Korttirekisteriin sekä ilmoituksesta tietosuojaviranomaiselle.

4. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUU

4.1 Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille työelämän lupakorttitietojen ja koulutustietojen ylläpitopalvelun, joka on käytettävissä 24h vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

4.3 Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.4 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista, tietojen virheettömyydestä tai laillisuudesta, taikka siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen ylläpitämään, hallinnoimaan tai päivittämään tietoja Palvelussa.

4.5 Palveluntarjoaja ei ole korttitietojen ylläpidon osapuoli. Korttitietojen ylläpito ja hallinnointi Palvelussa tapahtuu Käyttäjien toimesta ja vastuulla.

4.6 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

4.7 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

4.8 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka ylläpidon ja hallinnoinnin tiedon kohteena oleva henkilö on tietosuojalakiin vedoten kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

4.9 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palvelun käyttäjäksi.

4.10 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.11 Turun Aikuiskoulutuskeskus on Korttirekisteriä ylläpitävänä tahona hoitanut velvollisuutensa ilmoittaa toiminnastaan tietosuojaviranomaiselle, pitää sivustollaan nähtävillä tietosuojaselostetta sekä osoittaa käyttöön rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakeen sekä rekisteritietojen korjaamisvaatimuslomakkeen.

5. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

5.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Sopimukseen tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

5.2 Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko Sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

6.1 Sopimus tulee voimaan Käyttäjän rekisteröidyttyä Palveluun ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle Käyttöoikeus Palveluun. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle Käyttöoikeutta tämä Sopimus ei tule voimaan miltään osin.

6.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen päättymään 2 kuukauden irtisanomisajalla sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

6.3 Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

7. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään tai Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.

7.2 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus aina saman konsernin omistus- tai tytäryhtiölle.

7.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle. Palveluun rekisteröitynyt on täysivaltainen organisaatiossaan, ja toimii organisaationsa yhteyshenkilönä, ja hänellä on mahdollisuus antaa Palvelun katselu- ja muokkausoikeudet parhaaksi katsomilleen henkilöille Palvelun kohteena olevassa organisaatiossa.

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

8.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti.

8.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä ratkaistaan riita Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.